Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Fakültesi

Bölüm Hakkında

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlığın amacı; bireyin, kendini tanımasını ve kendi güçlerine güvenmesini sağlayarak, kişisel-toplumsal gelişimine yardımcı olmaktır.Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık Lisans Programının amacı, kuramsal ve uygulamalı dört yıllık eğitimin ardından, sadece mekanik ve teknik boyutuyla değil, aynı zamanda samimiyet, adanmışlık, etik, rol modellik, liderlik gibi daha örtük boyutlarıyla mesleğini öğrenmiş ve uygulayabilen danışmanların yetiştirilmesini sağlamaktır. Alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren, çözüm üretebilme becerisine sahip, farklı açılardan olaylara yaklaşabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünce yapısına sahip, alanında liderlik yapabilecek, kaliteli ve donanımlı psikolojik danışmanlar yetiştirmek programın asli amaçları arasında yer almaktadır.

Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek.Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplumsal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak programın asıl hedefleri arasındadır.

RPD bölümü bu alanında bütün dünyadaki gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslar arası akademik etkinliklerle iç içe olan, beceri ve yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilen ve nitelikli hizmet sunabilen psikolojik danışmanlar yetiştirmek ve onların mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Mezunlarımızın, analitik düşünebilen, evrensel değerleri özümsemiş, kendisiyle, doğa ile ve diğer insanlarla barışık, ilgi ve yeteneklerini tanıyan, kendini gerçekleştirme yolculuğuna çıkmış, güçlü ve zayıf yanlarını bilen; diğer insanlara, kendilerini tanımaları konusunda yardımcı olabilecek bir formasyona sahip olmaları hedeflenmektedir.

Mezun Olma Koşulları

Bölüme kabul edilen öğrencilerin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 8 yarılyılda birikimli olan AKTS kredilerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin kurum stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirmiş olmakla beraber zorunlu stajlarını ve benzeri uygulamaları tamamlamamış öğrenciler bölümden mezun olamayacaktır. Staj yerlerinin belirlenmesi ve bulunmasında üniversitemizin kariyer planlama ve staj merkezi görev almaktadır. Başta meslek odaları olmak üzere reel sektör ve hizmetler sektörünün orta ve büyük ölçekteki işletmeleri ile bu bağlamda işbirliği yapılacaktır. Üniversitemiz öğrencilerimizin uluslararası iş deneyimlerinden yaralanabilmeleri konusunu üniversitemiz misyonuna katmışlardır.

Kariyer Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışnmanlık alanında ihtiyaç duyulan çok geniş bir sahada çalışabilen mezunlar, “Psikolojik Danışman / Rehberlik” unvanı alacaklardır. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, okullarda, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde, adliye ve ASP bakanlıkları görevlendirmelerinde, aile danışma birimlerinde çalışabilecek ve istihdam edilenlerdir.

Başvur