fbpx

Kıbrıs Batı Üniversitesi Yatay Geçiş Yönetmeliği

 

KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kıbrıs Batı Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kıbrıs Batı Üniversitesi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans düzeyindeki eşdeğer programları arasındaki yatay geçiş usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, değiştirilmiş şekli ile 65/2005 sayılı KKTC Yüksek Öğretim Yasası ve 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bölüm Minimum ÖSYS Puanı: Başvurulan bölüm öğrencisinin ÖSYS’yi kazandığı yılki bölüm minimum puanını,
 2. b) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
 3. c) Öğrencinin ÖSYS Puanı: Öğrencinin ÖSYS’yi kazandığı yılki yerleşme puanını,

ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

 1. d) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi,
 2. e) Rektör: Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörünü,
 3. f) Senato: Kıbrıs Batı Üniversitesi Senatosunu,
 4. g) Üniversite: Kıbrıs Batı Üniversitesini (KBÜ) , ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kontenjanlar ve başvuru takvimi

MADDE 5– (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler uyarınca yatay geçiş kontenjanları Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin ve ilgili birimin internet sayfasında başvuru takvimi ile birlikte ilan edilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanlarında ilan tarihinden sonra değişiklik veya kontenjanlar arasında aktarma yapılamaz.

(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanı ilgili birim kararı ile belirlenir ve başvuru takvimi ile birlikte ilgili birimin internet sayfasında ilan edilir. Kurum içi kontenjan, her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci genel kontenjanının %15’ ini geçemez.

Genel koşullar

MADDE 6– (1) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler hariç, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, yıllık öğretim yapan önlisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(2) Üniversite içinde aynı diploma programlarında kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.

(3) ÖSYM birinci basamak sınavı ile yükseköğretim kurumlarına yerleşen adaylar, birinci basamak sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvurabilirler.

(4) Yatay geçiş başvurusu yapacak olan adayların kayıt dondurma hariç, giriş yılına göre bulunmaları gereken sınıfa başvurmaları ve öğretim planlarındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları alarak başarmış olmaları gerekir.

(5) Yurtdışından yatay geçiş yapacak adaylar, öğrenim görmekte oldukları ülkeler ve üniversiteler için ayrı kontenjan belirlenmiş olması halinde sadece bu kontenjanlara başvuru yapabilirler. Diğer kontenjanlara başvuru yapılamaz.

(6) Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

 

Yurtiçi kurumlar arası yatay geçiş başvuru koşulları

MADDE 7– (1) Kurumlar arası yatay geçiş için başvuran adayların;

 1. a) Başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı olması,
 2. b) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç önlisans programları için en az bir, yıllık öğretim yapan önlisans programları ile lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 3. c) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
 4. d) Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,00 veya 100 üzerinden 60 olması,
 5. e) (d) bendindeki başarı şartını sağlayamayan adayların merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması,
 6. f) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için (İkinci Üniversite kapsamında sınavsız giriş hariç), öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(2) ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

Kurum içi yatay geçiş başvuru koşulları

MADDE 8– (1) Kurum içi yatay geçiş başvuran adayların;

 1. a) Başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması, lisans programında (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç) en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 2. b) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
 3. c) Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,

ç) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması,

 1. d) Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,00 olması,
 2. e) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

 

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvuru koşulları

MADDE 9– (1) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuran adayların;

 1. a) Yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması,
 2. b) Kayıtlı olduğu programın yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili fakülte/yüksekokul tarafından kabul edilmesi ve kayıtlı olduğu programda önlisans için en az bir (yıllık öğretim yapan programlarda en az iki), lisans için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 3. c) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için belirlenen puan ve şartları taşımaları ve gerekli belgelere sahip olması,

ç) Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,00; 100 üzerinden 60 veya ilgili birim yetkili kurullarınca kabul edilen eşdeğer puana sahip olması,

 1. d) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

MADDE 10– (1) Öğrenci kayıt olduğu yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya daha yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

(2) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişte, öğrencinin taban puan koşulu dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer şartları taşıması gerekir.

(3) Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucu kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

Özel durumlarda yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen şartları taşımaları koşuluyla yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Yabancı dil

MADDE 12– (1) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Kıbrıs Batı Üniversitesi hazırlık sınıfı yönergeleri ile belirlenen başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Başvuru için gerekli belgeler

MADDE 13– (1) Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Belgeleri eksik olan adayları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yatay geçiş için aşağıda yazılı belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte başvuru yapılır.

 1. a) Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösterir resmi onaylı belge (transkript),
 2. b) Programında yer alan derslere ilişkin ders içerikleri,
 3. c) Disiplin cezası almadığına dair belge,

ç) ÖSYS sonuç belgesi, (Yurtdışında öğrenime başlayanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen sınavlara ilişkin sonuç belgesi)

 1. d) İlanda belirtilen diğer belgeler.

Başvuru

MADDE 14– (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuru tarihleri KBÜ tarafından internet adresinde ilan edilir. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak İlgili birime elden ya da posta ile yapılır. Koşulları sağlamayanlara veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara ayrıca bir bildirim yapılmaz.

(2) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili birimin internet sayfasında ilan edilir. Üniversitenin birimleri ve bölüm/programları arasında yapılacak yatay geçiş başvuruları ilan edilen koşullar çerçevesinde şahsen veya posta yolu ile ilgili birime yapılır.

Değerlendirme

MADDE 15– (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili birim tarafından yapılır.

(3) Yatay Geçiş Sıralama Puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dahilinde yerleştirme yapılır ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir.

Sonuçların ilanı

MADDE 16– (1) Yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri ilgili birimin internet sayfasında duyurulur.

 

 

 

Muafiyet ve intibak işlemleri

MADDE 17- (1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler için muafiyet ve intibak işlemleri Kıbrıs Batı Üniversitesi Muafiyet ve İntibak kurallarına göre yapılır.

(2) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan ve KIBÜ not sistemine uyarlanan notları öğrenci not döküm belgesine (transkript) işlenir.

Azami süre

MADDE 18– (1)

 1. a) Merkezi yerleştirme puanı ile eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak,
 2. b) Merkezi yerleştirme puanı dışında yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Toplam süre, mevzuatta belirtilen azami süreyi aşamaz.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönetmelik, Kıbrıs Batı Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönetmeliği, Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Related Posts